Školní poradenské pracoviště ZŠ Polabiny 1

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, pedagogickým pracovníkům, rodičům a jiným zákonným zástupcům. Členové ŠPP spolupracují s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhají s péčí o žáky s poruchami chování a věnují se preventivním aktivitám školy, jako je předcházení záškoláctví, neprospěchu, závislostí, násilí aj. Činnost ŠPP je vymezena školským zákonem, vyhláškou 72/2005 Sb. a vyhláškou 27/2016 Sb. (ve znění jejich aktuálních novelizací).

Členové školního poradenského pracoviště:

  1. Výchovný poradce. Eviduje integrované žáky. Předává žádosti o vyšetření zákonným zástupcům. Kontroluje vypracování a účinnost individuálního vzdělávacího plánu. Vede individuální pohovory se žáky a zákonnými zástupci. Navštěvuje třídy. Nabízí kariérní poradenství, informuje o nabídkách SŠ a SOU, vyhodnocuje úspěšnost přijetí v prvním a druhém kole přijímacího řízení.
  2. Metodik prevence. Koordinuje, kontroluje, evaluuje a podílí se na realizaci preventivního programu školy. Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování. Individuálně a skupinově pracuje se žáky – orientačně i intervenčně. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
  3. Školní psycholog. Podílí se na školních aktivitách, provádí depistáž, screening, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole související s mapováním klimatu třídy a školy. Vstupuje do tříd s preventivními programy. Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá. Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. Účastní se třídnických hodin. Na základě individuálního informovaného souhlasu zákonného zástupce poskytuje individuální konzultace žákům, vede sociometrická šetření a cílené intervenční programy ve třídách.
  4. Speciální pedagog. Provádí depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílí se na vytvoření plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu, na úpravách školního prostředí a na zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. Metodicky pomáhá třídním učitelům a dalším pedagogům při vzdělávání žáků se SVP. Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole. Na základě individuálního informovaného souhlasu zákonného zástupce poskytuje dítěti individuální péči a provádí screeningová vyšetření.

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsou zaměstnanci vázáni zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb je bezplatné.

Informace pro vycházející žáky

Výše uvedený odkaz systému ISA+, Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělávání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo prezentace pracovních činností. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro ty, kteří mají studijní problémy.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti