Upravit stránku

Zákonný zástupce musí své dítě přihlásit pomocí webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu/. Ta bude zpřístupněna od 1. dubna 2021 do 23. dubna 2021 a v ní se vyplní žádost o přijetí dítěte do základní školy (již jste někteří vyplňovali při zápisu do MŠ). Vyplněné a vytištěné přihlášky doručíte do příslušné ZŠ a to, osobně, poštou (ne doporučeně), můžete vhodit do označené schránky na bráně školy. Pokud nemáte možnost přihlášení dítěte do webové aplikace, můžete se obrátit na Odbor školství MmP na paní Mgr. Olgu Havlíkovou nebo vyplnit žádost ve škole v době zápisu.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V letošním roce bude seznam vyvěšen 10.května 2021. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (reditelna@zspolabiny1.cz).

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2021/2022 .

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost ve webové aplikaci a při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016), musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: https://zs.pardubice.zapisdoskol.cz a při zápisu doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození 1. 9. 2015 – 31. 12. 2016) a doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2016 – 30. 6. 2017).

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Kritéria bodovacího systému

Zákonné kritérium: TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria: starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:                                                2 body

                                skutečné bydliště ve spádovém obvodu:                                                         1 bod

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů se přistoupí na měření nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou GPS.)

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Informativní schůzka pro rodiče bude upřesněna.

K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče budou žádat o odklad.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Zápis 2021/2022pdf56.30 KB
Nahoru